Home » Barnehagevedtekter

Barnehagevedtekter

§ 9 Eierforhold
Steinerbarnehagen er eid og drevet av Stiftelsen R. Steinerbarnehage i Tromsø.

§ 10 Formål
Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter ut fra Rudolf Steiners pedagogiske impulser.

§ 11 Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal fremme kontakt mellom barnehage og lokalsamfunnet, samt bidra til utvikling av barnehagen i tråd med Stiftelsens formål.

Samarbeidsutvalget skal ha rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehageinnholdet og virksomheten generelt, samt forholdet mellom foreldre og barnehage.

Samarbeidsutvalget kan dessuten forme arbeidsgrupper for bidra til barnehagens utvikling. Disse rapporterer til Samarbeidsutvalget.

Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget består av 1 foreldre valgt av foreldrerådet og 1 fra de ansatte. Eier, ved styret, kan dessuten utpeke inntil 1 person med som representant i Samarbeidsutvalget. Disse har stemmerett. Andre ressurser kan ha talerett, men ikke stemmerett i Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal møtes ved behov og har ansvar for formidling av vesentlig informasjon til foreldrerådet.

Møter i Samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av Samarbeidsutvalget, og for øvrig når Samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første møtet i barnehageåret hvor Samarbeidsutvalget godkjenner årsplan for gjeldende barnehageår.

Det føres egen protokoll for Samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som Samarbeidsutvalget har fattet vedrørende barnehagen.

Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, styrer, og de personer Samarbeidsutvalget gir tilgang.

§ 12 Foreldrerådet
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i Stiftelsens barnehage. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

Foreldrerådet holder minimum ett møte i halvåret. Barnehagens styrer har ansvaret for å innkalle til det første Foreldrerådet i barnehageåret.

Foreldrerådet velger 1 foreldrerepresentant til Samarbeidsutvalget.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder.

Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet.

Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, styrer, og de personer foreldrerådet gir tilgang.

Det ønskes at foreldrene gjør seg kjent med antroposofien som pedagogikken utgår fra.

§ 13 Åpningstid
Barnehagen er åpen kl.07.30 – 16.30.

Barnehageåret er på 48 uker fra første uke i august til ut juni måned. Barnehagen har begrenset åpningstid/er stengt i jul og påskeferier, samt i oppstarts- og avslutningsuken.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året, og disse blir søkt lagt til Steinerskolen i Tromsø sine fridager. Datoene settes av styrer og godkjennes av Stiftelsesstyret.

§ 13 Leke- og oppholdsareal
Barnehagen har en avdeling og er godkjent for inntil 20 plasser for barn i alderen 0-6 år.
Antall plasser er bestemt av barnegruppens alderssammensetning. Kommunens areal norm pr. barn er 4,0 m² for barn over 3 år og 5,0 m² for barn under tre år.

§ 14 Opptak
Vår primære målgruppe er barn av Steinerpedagogiske interesserte foresatte, men vi ønsker også andrevelkommen, også utenfor kommunens opptakskrets.

§ 14.1 Opptaksmyndighet
Steinerbarnehagen i Tromsø deltar i kommunens system for samordnet opptak, jf. Barnehageloven § 12. Styret har delegert opptaksmyndighet til styrer i barnehagen. Kommunen er klageinstans ved opptak.

§ 14.2 Opptaksperiode
Det foretas kontinuerlig opptak i samsvar med de til enhver tid ledige plasser. Hovedopptaket har imidlertid søknadsfrist den 1. mars hvert år.

§ 14.3 Opptakskriterier
Ved inntak foretas det en helhetsvurdering utfra følgende:

-Gruppesammensetningen med hensyn til alder og kjønn.
-Søker har søsken med plass i Steinerbarnehage eller Steinerskole.
-Søker er barn av ansatte i Steinerbarnehage eller Steinerskole.
-Søker har gått i Steinerbarnehage tidligere eller vil sannsynligvis fortsette på Steinerskole.
-Søker har foresatte med interesse for Steinerpedagogikk.
-Barnet bør fylle 1 år i løpet av opptaksåret.
-Søkers rangering på venteliste.

§ 15 Betaling
Foreldrebetaling, herunder kostpenger, skal betales forskuddsvis innen den første hver måned, 11 måneder pr år, med betalingsfri i juli. Det er anledning til å søke om redusert betaling og barnehagen følger kommunens satser for søskenmoderasjon. Foresatte har et solidarisk betalingsansvar.

Gebyr påregnes ved purring på foreldrebetaling, ved manglende dugnadsinnsats, og ved henting av barn etter barnehagens stengetid.

Foreldrebetalingen og gebyrer fastsettes av stiftelsesstyret.

§ 15.1 Kostpenger
Kost er subsidiert av barnehagen og kostpenger søkes lagt til 2/3 av reell selvkost i henhold til
maksimalgrense for foreldrebetaling etter barnehageloven § 15. Beløpes størrelse fastsettes av Stiftelsesstyret.

§ 16 Dugnad
Det er dugnadsplikt i barnehagen. Dessuten plikter man å delta i arrangementer som bestemmes av styret. Det er 10 timer dugnad pr. foresatte i året. Arbeid i regi av Samarbeidsutvalget (§ 7) kan inngå som dugnadsinnsats.

§ 17 Oppsigelse
Det er to måneders gjensidig oppsigelsestid regnet fra første dag av den påfølgende måned etter oppsigelse er skriftlig meddelt. Betalingspliktig oppsigelsestid er 2 måneder. Betalingsplikten bortfaller hvis plassen blir besatt i oppsigelsestiden. Ved misligholdelse av foreldrebetaling (§ 14), gebyrer (§ 14 & § 15) eller dugnadsplikt (§10) kan plassen sies opp av stiftelsesstyret med umiddelbar virkning.

§ 18 Taushetsplikt
De ansatte og stiftelsesstyretsmedlemmer har taushetsplikt.

§ 19 Endring av barnehagens vedtekter
Stiftelsesstyret kan endre vedtekter og fastsette nye vedtekter.

Tromsø 27.5.2013


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *